skip to Main Content

Dékány Krisztina mint a dekanykriszta.hu (a továbbiakban: Honlap) fenntartója a Honlap üzenetküldő rendszerén keresztül érkező személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 rendelete európai parlamenti és tanácsi rendelettel (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban kezeli.

 1. Az Adatkezelő:

Dékány Krisztina (e-mail cím: dekanykrisztastyle@gmail.com)

 1. A kezelt adatok köre:
 • Vezetéknév, keresztnév
 • E-mail elérhetőség
 • Telefonszám

III. Adatkezelés jogalapja:

A Honlap üzenetküldő rendszerét használó személynek (Továbbiakban: Érintett(ek) )  az Adatvédelmi Tájékoztató ismeretében tett egyértelmű hozzájárulása, melyről a Honlap üzenetküldésre használt felületén, a „Tudomásul veszem az adatkezelési tájékoztatót és hozzájárulok adataim kezeléséhez” mondat alatti jelölőnégyzet kitöltésével nyilatkozik.

 1. Adatkezelés célja, az adatkezelés ideje:

Az Érintettek adatait a Honlap fenntartói az Érintettek kérdéseinek megválaszolása céljából 6 hónapig kezelik.  A megadott adatokhoz a Honlap fenntartóin kívül a más nem fér hozzá.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A megadott adatokhoz a Honlap fenntartóin kívül a weboldal-tarhely.hu illetve a tarhely.eu munkatársai mint adatfeldolgozó munkatárs férhet hozzá a Honlap hatékony működésének biztosítása érdekében. Az anonim felhasználói adatokat a Google Analitycs rendszere gyűjti és dolgozza fel a felhasználó élmény fokozása és a statisztikai kimutatások érdekében. A Google által gyűjtött adatok a Google által kidolgozott adatvédelmi irányelvek alapján vannak kezelve, részletek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 1. Az Érintettek jogai:
 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
  • Az Érintett az Adatkezelőnek küldött levélben, vagy az Adatkezelőnek küldött e-mailen keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, valamint arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e még személyes adatait illetve, hogy kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, kinek továbbította azokat.
  • Az Érintett kérheti az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak másolatát.
  • Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevélben teljesíti. Ha az Érintett elektronikus úton kereste meg az Adatkezelőt, az Adatkezelő kérelmére elektronikus úton válaszol.
 • Helyesbítéshez való jog:
  • Az Érintett az Adatkezelő lakcímére küldött levélben, vagy az Adatkezelő kurátorának küldött e-mailen keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát.
  • Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről az Érintettet az általa megadott elérhetőségre megküldött válaszlevélben értesít. Ha az Érintett elektronikus úton kereste meg az Adatkezelőt, az Adatkezelő kérelmére elektronikus úton válaszol.
 • A hozzájárulás visszavonásának joga:
  • Az Érintett az Adatkezelő lakcímére küldött levélben, vagy az Adatkezelőnek küldött e-mailen keresztül, írásban bármikor visszavonhatja adatkezeléshez való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.
  • Az Adatkezelő a személyes Adatokat a visszavonást követően indokolatlan késdelem nélkül törli és erről az Érintettet az általa megadott elérhetőségre megküldött válaszlevélben értesít. Ha az Érintett elektronikus úton kereste meg az Adatkezelőt, az Adatkezelő kérelmére elektronikus úton válaszol.
 • A törléshez való jog:
  • Az Érintett az Adatkezelő lakcímére küldött levélben, vagy az Adatkezelőnek küldött e-mailen keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.
  • A törlési kérelmet az Adatkezelő elutasítja, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.
  • Ha jogszabály nem kötelezi az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására, az Érintett kérelmét 30 napon belül teljesíti, és erről az Érintettet az általa megadott elérhetőségre megküldött válaszlevélben értesít. Ha az Érintett elektronikus úton kereste meg az Adatkezelőt, az Adatkezelő kérelmére elektronikus úton válaszol.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  • Az Érintett az Adatkezelő lakcímére küldött levélben, vagy az Adatkezelőnek küldött e-mailen keresztül, írásban kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • A korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.
  • Az adatkezelés korlátozását akkor lehet kérni, ha az Érintett úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné, vagy ha igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítse vagy védelme miatt, de már a Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra.
  • Az Adatkezelő az Érintett kérelmét 30 napon belül teljesíti és erről az Érintettet az általa megadott elérhetőségre megküldött válaszlevélben értesít. Ha az Érintett elektronikus úton kereste meg az Adatkezelőt, az Adatkezelő kérelmére elektronikus úton válaszol.
 • Az adathordozáshoz való jog:
  • Az Érintett az Adatkezelő lakcímére küldött levélben, vagy az Adatkezelőnek küldött e-mailen keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az általa rendelkezésre bocsátott és elektronikusan kezelt adatokat az Adatkezelő küldje meg neki, vagy az általa megjelölt más adatkezelőnek.
  • Az adathordozáshoz való jog nem terjed ki a papíralapon tárolt adatokra, az Érintett nem kérheti a papír alapon tárolt adatainak megküldését.
  • Az adathordozás nem jár automatikusan az adat törlésével, és nem érinti az Adatkezelőnél irányadó adatkezelési időt sem.
 • Az Érintett kérelmét 30 napon belül teljesíti és erről az Érintettet az általa megadott elérhetőségre megküldött válaszlevélben értesít. Ha az Érintett elektronikus úton kereste meg az Adatkezelőt, az Adatkezelő kérelmére elektronikus úton válaszol.
 • Az adatok más adatkezelő számára történő továbbítása esetén azokat tagoltan, széles körben használt és géppel olvasható formátumban küldi meg.

VII. Jogorvoslat lehetősége:

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek bírósághoz fordulhat, továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06-1-391-1400
 • Telefax: 06-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

VIII. A tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi számára a mindenkor hatályos tájékoztatót.

Budapest, 2018. július 1.

 

Süti vagy Cookie-kezelés tájékoztató:

A dekanykriszta.hu weboldal nem gyűjt, és nem tárol semmilyen információt a látogatóktól, a látogatók aktív (tevőleges) hozzájárulása nélkül. A weboldal által a használhatóság és a felhasználói élmény fokozására és statisztikai célokból használt *cookie-k “sütik” -re figyelmeztetjük látogatóinkat. A weboldal használatával (böngészésével) vagy az Elfogadom gombra kattintva a látogató elfogadja a sütik használatát.

cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.

Back To Top